Logo EU 'Operační program Podníkání a investice'

Dotace

Název projektu: „Energeticko-softwarová optimalizace hydraulických stanic nad 100 kW“
Registrační číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0024017
Popis a cíl projektu: Společnost Ingeteam, jako partner projektu, se podílí na vývoji digitálně-diagnostického modemu v rámci projektu „Energeticko-softwarová optimalizace hydraulických stanic nad 100 kW“, jehož cílem je realizace aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje nových systémů hydraulických stanic velkých výkonů při aplikaci nové struktury hardware a software vysokovýkonových pohonových jednotek s digitálně-diagnostickými modemy.

Na projekt je poskytována finanční podpora z EU.


Logo EU 'Operační program Podníkání a investice'

Dotace

Název projektu: Nové VaV centrum společnosti Ingeteam a.s.
Registrační číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_165/0016005
Popis projektu:

Projekt je realizován v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK). Předmětem projektu je vybudování komplexní VaV infrastruktury, která bude navržena tak, aby umožňovala především:

  • Vyvíjet a testovat nové softwarové nástroje a procesy pro zefektivnění návrhu a výroby elektrických rozvaděčů (snížení nároků na množství pracovních sil a jejich kvalifikaci)
  • Vyvíjet a testovat mechatronické a robotické aplikace, především pak chapadla robotů, softwarové aplikace řízení robotů a aplikace strojového vidění
  • Vyvíjet a testovat pokročilá řešení v rámci Industry 4.0 v oblasti průmyslových řídicích systémů (Level 0, Level 1, HMI/SCADA, Level 2, MES).
Obsahem projektu je vytvoření technologických kapacit, které budou společně rozšiřovat rozsah aktivit stávajícího VaV oddělení společnosti Ingeteam a.s. Rozšíření aktivit VaV centra bude spočívat především ve výzkumu nové generace řešení.
Hlavní cíl projektu: Hlavní cíl projektu je rozšíření VaV kapacit a schopnosti inovací ve společnosti Ingeteam a.s. a udržení a posílení její konkurenceschopnosti a schopnosti pružně reagovat na nové požadavky zákazníků. Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Seznam zařízení podřízených z fondu EU a výčet testů, které na těchto zařízeních lze provádět.


Logo EU 'Operační program Zaměstnanost'

Společnost Ingeteam připravuje realizaci projektu, na kterém se finančně podílí Evropská unie a Evropský sociální fond prostřednictvím Operačního programu zaměstnanost.

Název projektu: "Vzdělávání zaměstnanců společnosti Ingeteam a.s."
Registrační číslo projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0012214
Cíl projektu: Vzdělávací projekt řeší zvýšení úrovně znalostí, dovedností a kompetencí zaměstnanců a dosažení kvalifikační úrovně zaměstnanců definovanou potřebami zaměstnavatele. Absolvování kurzů je předpokladem pro získání vysoce odborných teoretických i praktických dovedností.
Realizace projektu: 1. 4. 2020 – 31. 3. 2022

Reportáž TV Polar - CHYTRÝ REGION: Společnost Ingeteam se rozšiřuje, přistavuje novou budovu.


Logo EU 'Operační program Zaměstnanost'

Společnost Ingeteam a. s. uspěla s projektovou žádostí ve výzvě 03_17_079 o finanční podporu v rámci operačního programu Zaměstnanost. Na tento projekt je poskytována finanční podpora EU, z OPZ a ESF. Od 1. 11. 2018 je projekt v realizační fázi.

Název projektu: „Adaptace pracovní schopnosti zaměstnanců různých věkových skupin”
Registrační číslo projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/17_079/0009577
Účel projektu: Projekt reaguje na potřebu vychovat z nové nastupující mladé generace budoucí lídry firmy, je zaměřen na přenos odborných zkušeností uvnitř firmy mezi generacemi a na zavedení systémového řešení vycházející z personální strategie, jejíž tvorba je jedním z cílů projektu.

270t dvojitá pánvová pec, Tchai-wan

270t dvojitá pánvová pec, Tchai-wan: Ingeteam a.s. uvedl úspěšně do provozu elektročást nové 270 t Dvojité pánvové pece. Tato pánvová pec s roční kapacitou 1.94 mil. tun byla instalována pro ocelárnu u vysoké pece č 2. Toto zařízení byla postaveno ke zvýšení objemu výroby vysoce kvalitní oceli. Rozsah dodávky zahrnoval kompletní elektro-projektování a dodávky automatizačních systémů, speciální instrumentace, frekvenčních pohonů pánví a dopravního systému materiálu. Uvedení do provozu a školení bylo dokončeno v březnu 2014.

Instalace systému predikce průvalů (BOP) pro CCM3, ArcellorMittal, Polsko:

Systém predikce průvalů (BOP) ARGUS –Hlavní funkcí systému predikce průvalu je eliminovat průvaly způsobené přilnutím povrchu kontislitku ke krystalizátoru (stickers). Společnost Ingeteam nahradila původní system predikce průvalů BOP svým vlastním produktem ARGUS. Spolehlivost detekce průvalů byla významně zlepšena a generování falešných alarmů bylo téměř eliminováno. Tyto 2 parametry umožnily zvýšit spolehlivost technologie 2-proudého kontilití a snížit výrobní ztráty. Cena investice byla snížena také díky možnosti použití původní instrumentace s novým systémem. Nový system Argus potvrdil správnost technického řešení a funkčnost systému ve všech provozních podmínkách. Počet úspěšně instalovaných systémů ARGUS BOP v závodech společnosti AcelorMittal celosvětově dosáhl na hodnotu 15.


Školení “Obsluha elektrovozíku”

Ve dnech 9. – 13. 12. 2013 proběhlo v budově Ingeteam a.s. rekvalifikační školení “Obsluha elektrovozíku”. Školení se zúčastnili tři zaměstnanci firmy, úspěšně absolvovali, ukončili rekvalifikaci testem a praktickými zkouškami, na závěr obdrželi osvědčení řidiče manipulační techniky. Náklady s kurzem spojené jsou financovány z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR v rámci projektu “Vzdělávejte se pro růst v MSK II”.

Slider Image

Rozvoj systému vzdělávání zaměstnanců a zajištění konkurenceschopnosti společnosti Ingeteam a.s.

Ingeteam a.s.uspěl se svou projektovou žádostí o zajištění financování z Evropské unie, Evropského sociálního fondu a Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Bližší informace je možné získat na www.esfcr.cz

Název projektu: Rozvoj systému vzdělávání zaměstnanců a zajištění konkurenceschopnosti společnosti Ingeteam a.s.
Registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/94.00897
Účel projektu: Projekt kombinuje různé formy vzdělávání, které jsou nezbytné pro výkon vysoce specializovaných pozic ve společnosti Ingeteam a.s. Navržená školení jsou přesně zacílena na zvyšování flexibility a odbornosti jednotlivých zaměstnanců a zapadají tak do systému vzdělávání. Rostoucí konkurenční tlak na cenu a kvalitu zboží a služeb ze strany odběratelů na domácím i zahraničním trhu si vyžádal nezbytnost neustálého posilování konkurenceschopnosti společnosti prostřednictvím zvyšování kvality projektů, efektivity a flexibility realizace zakázek a rovněž inovací portfolia nabízených produktů a služeb. Navržený systém vzdělávání tak zajistí větší profesionalitu jednotlivých zaměstnanců a podpoří kvalitu poskytovaných služeb.
Slider Image